شهریه دوره های آموزشی تیر ماه ۱۳۹۷

 • نام دوره آموزشی
 • ICM
 • SRM
 • ISM
 • HORIZON VIEW
 • RECOVERPOINT
 • مدت زمان دوره ( ساعت )
 • ۴۲
 • ۳۲
 • ۴۲
 • ۴۲
 • ۳۲
 • شهریه دوره ( ریال)
 • ۸,۰۰۰,۰۰۰
 • ۸,۶۰۰,۰۰۰
 • ۵,۷۲۰,۰۰۰
 • ۸,۰۰۰,۰۰۰
 • ۸,۰۰۰,۰۰۰