vMware Horizon 7.0

 

 

VMware Horizon یکی از محصولات شرکت VMWare برای مجازی‌ سازی Desktop و Application ها برای کاربران می باشد.

اصل و اساس این نرم افزار در جهت ارائه خدمات مجازی سازی دسکتاپ (Desktop Virtualization) بنا نهاده شده است. به واسطه پیاده سازی این نرم افزار در سازمان عملاً وابستگی مجموعه به سخت افزار قطع می شود. به واسطه استفاده از نرم افزار VMware View شما دیگر دغدغه نگهداری سخت افزار را نداشته و هزینه های نگهداری آن به شدت کاهش خواهد یافت. همچنین به واسطه پیاده سازی VDI در سازمان می توانید به راحتی در هر زمانی به سیستم عامل های جدید مثل Windows 8 یا Windows 10 مهاجرت نمایید

هسته اصلی این سرویس در View Connection Server وجود دارد  و ارتباط آن با vCenter، تعریف کاربران و دسکتاپ ها و … همگی درون این سرویس صورت می گیرد.

این سرویس شامل بخش‌های دیگه‌ای هم هست :

( View Composer ( optional : در کنار vCenter و یا به صورت مجزا نصب می شود و برای مدیریت linked clones ها وAutomate Pool ها استفاده می شود.

( View Security Server ( optional : یک سرور Paired شده با سرور اصلی برای قرارگیری در DMZ.

View Agent : که بروی Virtual Desktop ها نصب می گردد.

View Client : برای اتصال کاربران به Virtual Desktop .

 

 

Connection Server

Link 1 : VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.0.3-4709455.exe

Link 2 : VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.0.3-4709455.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.0.3-4709455.exe

FILE Size :  ۱۷۹.۹ MB

Composer

Link ۱ : VMware-viewcomposer-7.0.3-4698622.exe

Link 2 : VMware-viewcomposer-7.0.3-4698622.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewcomposer-7.0.3-4698622.exe

FILE Size : 31.۶ MB

Personamanagement 32 Bit

Link ۱ : VMware-personamanagement-7.0.3-4709455.exe

Link 2 : VMware-personamanagement-7.0.3-4709455.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-personamanagement-7.0.3-4709455.exe

FILE Size : 9.۰۵ MB

Personamanagement ۶۴ Bit

Link ۱ : VMware-personamanagement-x86_64-7.0.3-4709455.exe

Link 2 : VMware-personamanagement-x86_64-7.0.3-4709455.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-personamanagement-x86_64-7.0.3-4709455.exe

FILE Size : ۱۴.۵ MB

Euc Aaccess Point

Link ۱ : euc-access-point-2.8.0.0-4689690-OVF10.ova

Link 2 : euc-access-point-2.8.0.0-4689690-OVF10.ova

Link 3 (سرور ایران) : euc-access-point-2.8.0.0-4689690-OVF10.ova

FILE Size : 1.۳۹ GB

View Agent

The VMware Direct Connection Agent 32 Bit

Link ۱ : VMware-viewagent-direct-connection-7.0.3-4709455.exe

Link 2 : VMware-viewagent-direct-connection-7.0.3-4709455.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewagent-direct-connection-7.0.3-4709455.exe

FILE Size : ۸.۳۳ MB

The VMware Direct Connection Agent 64 Bit

Link ۱ : VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.0.3-4709455.exe

Link 2 : VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.0.3-4709455.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.0.3-4709455.exe

FILE Size : ۹.۴۳ MB

The VMware Horizon Linux Agent

Link ۱ : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.0.1-3967987.tar.gz

Link 2 : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.0.1-3967987.tar.gz

Link 3 (سرور ایران) : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.0.1-3967987.tar.gz

FILE Size : ۷۶.۱ MB

Horizon 6 View Agent (32-bit)

Link ۱ : VMware-viewagent-7.0.0-3634043.exe

Link 2 : VMware-viewagent-7.0.0-3634043.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewagent-7.0.0-3634043.exe

FILE Size : ۱۳۷.۶ MB

Horizon 6 View Agent (64-bit)

Link ۱ : VMware-viewagent-x86_64-7.0.0-3634043.exe

Link 2 : VMware-viewagent-x86_64-7.0.0-3634043.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewagent-x86_64-7.0.0-3634043.exe

FILE Size : ۱۵۷.۲ MB

View Client

Windows 32 bit

Link1 : VMware-viewagent-7.0.3-4717913.exe

Link2 : VMware-viewagent-7.0.3-4717913.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewagent-7.0.3-4717913.exe

FILE Size : ۱۳۳.۷ MB

Windows 64 bit

Link ۱ : VMware-viewagent-x86_64-7.0.3-4717913.exe

Link 2 : VMware-viewagent-x86_64-7.0.3-4717913.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewagent-x86_64-7.0.3-4717913.exe

FILE Size : ۳۴ MB

Linux 32 Bit

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.1.0-3976982.x86.bundle

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.1.0-3976982.x86.bundle

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.1.0-3976982.x86.bundle

FILE Size : ۴۳.۷ MB

Linux 64 Bit

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.1.0-3976982.x64.bundle

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.1.0-3976982.x64.bundle

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.1.0-3976982.x64.bundle

FILE Size : ۷۰.۴ MB

MAC OS

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.1.0-3982476.dmg

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.1.0-3982476.dmg

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.1.0-3982476.dmg

FILE Size : ۲۹.۴ MB

Android ARM

Link 1 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.1.0-3976979.apk

Link 2 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.1.0-3976979.apk

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.1.0-3976979.apk

FILE Size : ۱۶.۸ MB

Android X86

Link 1 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.1.0-3976979.apk

Link 2 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.1.0-3976979.apk

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.1.0-3976979.apk

FILE Size : ۱۳.۴ MB

ThinAPP

Link 1 : VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.1-3655846.exe

Link 2 : VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.1-3655846.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.1-3655846.exe

FILE Size : ۱۷.۲ MB

Extra Bundle

Link 1 : VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.3.0-4710077.zip

Link 2 : VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.3.0-4710077.zip

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.3.0-4710077.zip

FILE Size : ۲.۸ MB

HTML Access

Link 1 : VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.3.0-4709262.zip

Link 2 : VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.3.0-4709262.zip

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.3.0-4709262.zip

FILE Size : ۳.۷ MB

Keygen

Link ۱ : Key.txt

Link 2 : Key.txt

Link 3 (سرور ایران) : Key.txt

FILE Size : ۱ KB

Password: www.vcloudtip.com