vMware Horizon 7.4.0

شرکت vMware چند روز پیش برای پکیچ Horizon خود یک ویرایش جدید ارائه نموده است که من نیز آنرا با شما به اشتراک می گذارم.

Connection Server

Link 1 :  VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.4.0-7400497.exe

Link 2 :  VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.4.0-7400497.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.4.0-7400497.exe

FILE Size :  ۲۳۱.۸ MB

Composer

Link ۱ :  VMware-viewcomposer-7.4.0-7312595.exe

Link 2 :  VMware-viewcomposer-7.4.0-7312595.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-viewcomposer-7.4.0-7312595.exe

FILE Size : ۳۱.۸ MB

Personamanagement 64 Bit

Link ۱ : VMware-personamanagement-x86_64-7.4.0-7400497.exe

Link 2 :  VMware-personamanagement-x86_64-7.4.0-7400497.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-personamanagement-x86_64-7.4.0-7400497.exe

FILE Size : ۱۴.۱ MB

Personamanagement 32 Bit

Link ۱ :  VMware-personamanagement-7.4.0-7400497.exe

Link 2 :  VMware-personamanagement-7.4.0-7400497.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-personamanagement-7.4.0-7400497.exe

FILE Size : ۸.۵۸ MB

View Agent

The VMware Direct Connection Agent 32 Bit

Link ۱ :  VMware-viewagent-direct-connection-7.4.0-7400497.exe

Link 2 :  VMware-viewagent-direct-connection-7.4.0-7400497.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-viewagent-direct-connection-7.4.0-7400497.exe

FILE Size : ۸.۵ MB

The VMware Direct Connection Agent 64 Bit

Link ۱ : VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.4.0-7400497.exe

Link 2 :  VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.4.0-7400497.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.4.0-7400497.exe

FILE Size : ۹.۶۶ MB

The VMware Horizon Linux Agent

Link ۱ : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.3.0-6604962.tar.gz

Link 2 : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.3.0-6604962.tar.gz

Link 3 (سرور ایران) : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.3.0-6604962.tar.gz

FILE Size : ۹۹.۵ MB

Horizon 7 View Agent (32-bit)

Link ۱ : VMware-viewagent-7.4.0-7400533.exe

Link 2 :  VMware-viewagent-7.4.0-7400533.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-viewagent-7.4.0-7400533.exe

FILE Size : ۱۷۴.۹ MB

Horizon 7 View Agent (64-bit)

Link ۱ : VMware-viewagent-x86_64-7.4.0-7400533.exe

Link 2 : VMware-viewagent-x86_64-7.4.0-7400533.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewagent-x86_64-7.4.0-7400533.exe

FILE Size : ۲۲۱.۵ MB

View Client

Windows

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6605044.exe

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6605044.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6605044.exe

FILE Size : ۲۲۹.۵ MB

Linux 32 Bit

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x86.bundle

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x86.bundle

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x86.bundle

FILE Size : ۵۴.۹ MB

Linux 64 Bit

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x64.bundle

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x64.bundle

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x64.bundle

FILE Size : ۷۹.۰ MB

MAC OS

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6607320.dmg

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6607320.dmg

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6607320.dmg

FILE Size : ۳۶.۶ MB

Android ARM

Link 1 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.6.0-6603772.apk

Link 2 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.6.0-6603772.apk

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.6.0-6603772.apk

FILE Size : ۱۳.۸ MB

Android X86

Link 1 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.6.0-6603772.apk

Link 2 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.6.0-6603772.apk

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.6.0-6603772.apk

FILE Size : ۱۴.۲ MB

Horizon 7.4.0 View GPO Bundle

Link 1 :  VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.7.0-7395453.zip

Link 2 :  VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.7.0-7395453.zip

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.7.0-7395453.zip

FILE Size : ۳.۲ MB

HTML Access

Link 1 :  VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.7.0-7361877.zip

Link 2 :  VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.7.0-7361877.zip

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.7.0-7361877.zip

FILE Size : ۳.۸۳ MB

ThinAPP

Link 1 : VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.3-6945559.exe

Link 2 :  VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.3-6945559.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.3-6945559.exe

FILE Size : ۱۷.۴ MB

Keygen

Link ۱ : Key.txt

Link 2 : Key.txt

Link 3 (سرور ایران) : Key.txt

FILE Size : ۱ KB

Password: www.vcloudtip.com

VMware vCenter Server 6.5 Update 1 e

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۱۸ برای محصول vCenter ویرایش ۶.۵ خود منتشر کرد.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

Product: VMware vCenter 6.5 Update ۱ e

Build: 7515524

Release date: January 9, 2018

vMware vCenter 6.5.0 Update 1 e

VC-6.5.0 Update 1 e Appliance Patch

Full patch (FP) ( این نسخه دارای تمامی پچها می باشد )

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.14000-7515524-patch-FP.iso

Link 2 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.14000-7515524-patch-FP.iso

Link 3 سرور ایران : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.14000-7515524-patch-FP.iso

File Size : ۱.۴۸ GB

Keygen

Link 1 : Keygen.rar

Link 2 : Keygen.rar

Link 3 سرور ایران : Keygen.rar

File Size : ۳۷.۵ KB

Password : www.vcloudtip.com

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage --iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

Patch for VMware vCenter Server 6.0 Update 3d

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۱۸ برای محصول vCenter ویرایش ۶ نسخه Appliance خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

Product: VMware vCenter ۶ Update ۳d

Release date: January 9, 2018

Build: 7464101

vMware vCenter -6.0.0U3d

VC-6.0.0U3d-Appliance

Full patch (FP) ( Full patch (FP) for vCenter Server Appliance 6.0 with bug fixes and security fixes. ) ( این نسخه دارای تمامی پچها می باشد )

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.30400-7464101-patch-FP.iso

Link 2 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.30400-7464101-patch-FP.iso

Link 3 سرور ایران : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.30400-7464101-patch-FP.iso

File Size : ۱.۷۵ GB

Password : www.vcloudtip.com

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.