VMware vRealize Automation 7.5.0

 

کارشناسان IT می‌توانند با استفاده از VMware vRealize Automation به ارائه و مدیریت مداوم زیرساخت‌ها، برنامه‌ها و سرویس‌های شخصی‌سازی شده پرداخته و به کسب و کار سرعت دهند و در همین حال کارایی کلی IT را بهبود بخشند. نظارت مبتنی بر Policy و مدل‌سازی منطقی برنامه‌های کاربردی، تضمین می‌کند که سرویس‌های Multi-Vendor و Multi-Cloud در اندازه و سطح سرویسی مناسب با Taskیی باشد که باید انجام شود. مدیریت چرخه‌ی عمر (Lifecycle) نیز تضمین می‌کند که منابع در بالاترین سطح کارایی قرار داشته باشند.

vRealize Automation پیاده‌سازی و مدیریت برنامه‌ها و سرویس‌های محاسباتی را تسریع کرده و در نتیجه چابکی کسب‌وکار و کارایی عملیاتی را بهبود می‌بخشد. قابلیت‌هایی که در ادامه نام برده می‌شوند به تیم IT این توانایی را می‌دهند که به سرعت ارزش پیاده‌سازی یک زیرساخت Cloud خودکار به صورت On-Demand را داشته باشند.

  • vRealize Automation، راهکاری مبتنی بر هدف و مناسب سازمان‌ها می‌باشد و به ارائه و مدیریت مداوم سرویس‌های اختصاصی و Hybrid Cloud براساس گستره‌ی وسیعی از موارد پیاده‌سازی شده می‌پردازد.
  • این تکنولوژی به مدیران IT این توانایی را می‌دهد که نحوه‌ی کسب‌وکار خودشان را بدون تغییر فرایندها یا Policyهای سازمانی به Cloud اعمال نمایند. سازمان‌ها انعطاف‌پذیری مورد نیاز برای اینکه واحدهای کسب‌وکار براساس نیازهایشان سطوح خدماتی، Policyها و فرایندهای خودکارسازی متفاوتی داشته باشند، را به دست می‌آورند.
  • سرویس مدیریت و آماده‌سازی برنامه‌ی کاربردی: با ساده‌سازی فرایند ارائه و با حذف نسخه‌های تکراری کار با استفاده از اجزا و ابزارهای برنامه‌ریزی عملیاتی که قابلیت استفاده‌ی مجدد را دارند، پیاده‌سازی برنامه را تسریع می‌نمایند.
  • ارائه‌ی زیرساخت و مدیریت چرخه‌ی عمر (Life-Cycle): پیاده‌سازی End-to-End زیرساخت‌های Multi-Vendor را خودکارسازی می‌نمایند و در نتیجه Siloهای سازمانی داخلی را که ارائه‌ی سرویس IT را کند می‌سازند، از کار می‌اندازد.
  • vRealize Automation که دارای قابلیت توسعه‌پذیری است، طیف کاملی از این قابلیت را ارائه می‌نماید که به پرسنل واحدهای IT قابلیت فعال‌سازی، سازگاری و توسعه‌ی Cloud ، جهت کار کردن در چهارچوب زیرساخت‌ها و فرایندهای فعلی آنان را می‌دهند و در نتیجه تعاملات پرهزینه را حذف کرده و ریسک را کاهش می‌دهد.

ویرایش ۷.۵ این محصول را با شما به اشتراک می گزاریم.

 

VMware vRealize Automation 7.5.0 OVA File

Link 1 : VMware-vR-Appliance-7.5.0.458-10053539_OVF10.ova

Link 2 (سرور ایران) :VMware-vR-Appliance-7.5.0.458-10053539_OVF10.ova

FILE Size : 5.68 GB

VMware vRealize Automation 7.5.0 Update Repository

Link ۱ :VMware-vR-Appliance-7.5.0.458-10053539-updaterepo.iso

Link 2 (سرور ایران) : VMware-vR-Appliance-7.5.0.458-10053539-updaterepo.iso

FILE Size : 4.86 GB

vRA laaS Management Agent Installer 

Link ۱ :vCAC-IaaSManagementAgent-Setup-10053500.msi

Link 2 (سرور ایران) : vCAC-IaaSManagementAgent-Setup-10053500.msi

FILE Size : 6.47 MB

vMware Horizon 7.7 Enterprise Edition

شرکت vMware در تاریخ ۱۳ دسامبر سال ۲۰۱۸ برای پکیچ Horizon خود یک ویرایش جدید ارائه نموده است که من نیز آنرا با شما به اشتراک می گذارم.

 

Horizon 7.7.0 View Agent (32-bit)

Link 1 : VMware-Horizon-Agent-x86-7.7.0-11054235.exe

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-Agent-x86-7.7.0-11054235.exe

FILE Size : ۱۸۰.۸ MB

Horizon 7.7.0 View Agent (64-bit)

Link ۱ :VMware-Horizon-Agent-x86_64-7.7.0-11054235.exe

Link 2 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Agent-x86_64-7.7.0-11054235.exe

FILE Size : ۲۲۵.۳ MB

Horizon 7.7.0 View Composer

Link ۱ : VMware-viewcomposer-7.7.0-11038293.exe

Link 2 (سرور ایران) : VMware-viewcomposer-7.7.0-11038293.exe

FILE Size : ۴۵.۹ MB

Horizon 7.7.0 Persona Management (32 bit)

Link ۱ : VMware-Horizon-Persona-Management-x86-7.7.0-11054235.exe

Link 2 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Persona-Management-x86-7.7.0-11054235.exe

FILE Size : ۲۳.۴ MB

Horizon 7.7.0 Persona Management (64 bit)

Link 1 :VMware-Horizon-Persona-Management-x86_64-7.7.0-11054235.exe 

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-Persona-Management-x86_64-7.7.0-11054235.exe

FILE Size : ۳۸.۶ MB

Horizon 7.7.0 View Connection Server (64-bit)

Link 1 : VMware-Horizon-Connection-Server-x86_64-7.7.0-11038474.exe

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-Connection-Server-x86_64-7.7.0-11038474.exe

FILE Size : ۲۶۴.۴ MB

Horizon 7.7.0 View Agent Direct-Connection (32 bit)

Link 1 : VMware-Horizon-Agent-Direct-Connection-x86-7.7.0-11054235.exe

Link 2 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Agent-Direct-Connection-x86-7.7.0-11054235.exe

FILE Size : ۱۸.۱ MB

Horizon 7.7.0 View Agent Direct-Connection (64 bit)

Link ۱ :VMware-Horizon-Agent-Direct-Connection-x86_64-7.7.0-11054235.exe

Link 2 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Agent-Direct-Connection-x86_64-7.7.0-11054235.exe

FILE Size : ۳۳.۱ MB

Horizon 7.7.0 JMP Server

Link 1 : VMware-Jmp-Installer-7.7.0-11038474.exe

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Jmp-Installer-7.7.0-11038474.exe

FILE Size : ۱۱۷.۶ MB

Horizon 7.6.0 View GPO Bundle

Link 1 : VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.10.0-11021086.zip

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.10.0-11021086.zip

FILE Size : ۵.۲۶ MB

Horizon 7.7.0 View HTML Access Direct-Connection

Link 1 : VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.10.0-10935101.zip

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.10.0-10935101.zip

FILE Size : ۳.۹۵ MB

Horizon 7.7.0 Agent for 64-bit Linux

Link 1 : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.7.0-10973212.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) :VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.7.0-10973212.tar.gz

FILE Size : ۱۳۵.۱ MB

Vmware-UEM-9.6-GA

Link 1 : VMware-UEM-9.6-GA.zip

Link 2 (سرور ایران) :VMware-UEM-9.6-GA.zip

FILE Size : ۲۹.۹ MB

VMware.Mirage.CoreSoftware 581.138892

Link 1 : VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.rar

Link 2 (سرور ایران) :VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.rar

FILE Size : ۴۲۲.۲ MB

VMware PowerCLI For Mirage 138892

Link 1 :VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi 

Link 2 (سرور ایران) :VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

FILE Size : ۱.۸۸ MB

VMware-Horizon-Client-4.10

Link 1 : VMware-Horizon-Client-4.10

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-Client-4.10

FILE Size : ۴۷۴ MB

Unified Access Gateway Enterprise files. For use with Horizon Enterprise.

Unified Access Gateway (UAG) fips 3.4

Link 1 : euc-unified-access-gateway-fips-3.4.0.0-11037281_OVF10.ova

Link 2 (سرور ایران) :euc-unified-access-gateway-fips-3.4.0.0-11037281_OVF10.ova

FILE Size : ۱.۷۹ GB

Unified Access Gateway (UAG) non-fips 3.4

Link 1 : euc-unified-access-gateway-3.4.0.0-11037344_OVF10.ova

Link 2 (سرور ایران) :euc-unified-access-gateway-3.4.0.0-11037344_OVF10.ova

FILE Size : ۱.۷۵ GB

Powershell Scripts UAG 3.4

Link 1 : uagdeploy-3.4.0.0-psscripts.zip

Link 2 (سرور ایران) :uagdeploy-3.4.0.0-psscripts.zip

FILE Size : ۴۲.۵ KB

VMware NSX Manager 6.4.4

ورژن ۶.۴.۴ نرم افزار NSX  ارائه شده در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۱۸ را با شما به اشتراک میگذارم.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیار شما قرار میگیرد.

NSX for vSphere 6.4.4

Link 1 : VMware-NSX-Manager-6.4.4-11197766.ova

Link 2 سرور ایران : VMware-NSX-Manager-6.4.4-11197766.ova

File size: ۳۶۲.۷ MB

NSX for vSphere 6.4.4 Upgrade Bundle

Link 1 : VMware-NSX-Manager-upgrade-bundle-6.4.4-11197766.rar

Link 2 سرور ایران : VMware-NSX-Manager-upgrade-bundle-6.4.4-11197766.rar

File size: ۲۰۰ MB

Standalone Edge – Client

Link 1 : nsx-l2vpn-client-ovf-11197779.rar

Link 2 سرور ایران : nsx-l2vpn-client-ovf-11197779.rar

File size: ۱۴۵.۸ MB

Unity-Drive-Firmware_V8

 

شرکت EMC در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۱۸، یک بسته بروز رسانی فریمور هارد دیسک برای رده Unity خود منتشر نموده است.

با استفاده از بخش Drive Firmware در زیر منوی Software and Licenses  از  منوی اصلی System Settings در Unisphere می توانید FrimeWare هارد دیسکهای تجهیز Unity خود را بروز رسانی نمایید.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Unity Drive Firmware-V8

Link 1 Unity-Drive-Firmware_V8-Dec-05-2018.tgz.bin.gpg

Link 2 سرور ایران Drive-Firmware_V8-Dec-05-2018.tgz.bin.gpg

File Size : ۵.۲۸ MB

Service Pack for ProLiant (SPP) Version 2018.11.0

نسخه جدید نرم افزار بروز رسانی شرکت HP به تازگی منتشر شده است و بنده نیز آنرا با شما به اشتراک میگذارم. این بروزرسانی برای نسل های ۹ و ۱۰ محصولات Proliant، Synergy و Apollo این شرکت مناسب است.

لطفا به این نکته توجه فرمائید که بروز رسانی سرور HP شما برای نصب ESXi قویا توصیه می شود و بدین گونه بسیاری از درایورهای مورد نیاز نصب می گردد و همچنین بسیاری از Alarmهای Esxi دیگر به اشتباه نمایش داده نمی شوند.

این نسخه آخرین نسخه بروز رسانی می باشد.

 

Production Version: 2018.09.0

Link۱ :P11740_001_spp-2018.11.0-SPP2018110.2018_1114.38.iso

Link ۲ (سرور ایران) :P11740_001_spp-2018.11.0-SPP2018110.2018_1114.38.iso

File Size : ۶.۱۵ GB