Full Patch for VMware vCenter Server Appliance

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را برای محصول vCenter  خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

vMware vCenter -6.0.0

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.30900-13638471-patch-FP.iso

Link 2سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.30900-13638471-patch-FP.iso

File Size : ۱.۶۸ GB

vMware vCenter -6.5.0

Password : www.vcloudtip.com

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

VMware vCenter Server 6.7 U2c

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۱۶ جولای ۲۰۱۹ برای محصول vCenter ویرایش ۶.۷ خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

۱- آپدیت نسخه Windows

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و پس از اجرای Auto Run، بروی Upgrade کلیک نمایید.

۲- آپدیت نسخه Appliance

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter 6.7 U2c

VMware vCenter Server Appliance

Link 1 :VMware-VCSA-all-6.7.0-14070457.iso

Link 2سرور ایران : VMware-VCSA-all-6.7.0-14070457.iso

File Size : ۳.۹۷ GB

VMware vCenter Server Appliance Offline Bundle

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.32000-14070457-updaterepo.zip

Link 2 سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.32000-14070457-updaterepo.zip

File Size :  ۲.۰۳ GB

VMware vCenter Server and modules for Windows

Link 1 : VMware-VIM-all-6.7.0-14070457.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VIM-all-6.7.0-14070457.iso

File Size :  ۲.۰۵ GB

Password : www.vcloudtip.com

VMware vCenter Server 6.5 U3

m

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۲ جولای ۲۰۱۹ برای محصول vCenter ویرایش ۶.۵ خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

۱- آپدیت نسخه Windows

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و پس از اجرای Auto Run، بروی Upgrade کلیک نمایید.

۲- آپدیت نسخه Appliance

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter 6.5 U3

VMware vCenter Server Appliance

Link 1 :VMware-VCSA-all-6.5.0-14020092.iso

Link 2سرور ایران : VMware-VCSA-all-6.5.0-14020092.iso

File Size : ۳.۷۱ GB

VMware vCenter Server Appliance Offline Bundle

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.30000-14020092-updaterepo.zip

Link 2 سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.30000-14020092-updaterepo.zip

File Size :  ۱.۷۳ GB

VMware vCenter Server  for Windows

Link 1 : VMware-VIM-all-6.5.0-14020092.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VIM-all-6.5.0-14020092.iso

File Size : ۲.۳۳ GB

VMware vSphere TLS Configurator

Link 1 : VMware-vSphereTlsReconfigurator-6.5.0-10629370.x86_64.msi

Link 2 سرور ایران :VMware-vSphereTlsReconfigurator-6.5.0-10629370.x86_64.msi

File Size : ۴۹۶ KB

Link 1 : VMware-vSphereTlsReconfigurator-6.5.0-10629370.x86_64

Link 2 سرور ایران :VMware-vSphereTlsReconfigurator-6.5.0-10629370.x86_64.rpm

File Size : ۴۳۷.۹۸ KB

Password : www.vcloudtip.com

vMware Horizon 7.9 Enterprise Edition

شرکت vMware در تاریخ ۲ جولای سال ۲۰۱۹ برای پکیچ Horizon خود یک ویرایش جدید ارائه نموده است که من نیز آنرا با شما به اشتراک می گذارم.

 

VMware Horizon 7.9 Enterprise Edition

Link 1 : VMware-Horizon-7.9-Enterprise-Edition.rar

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-7.9-Enterprise-Edition.rar

FILE Size : ۸۷۷ MB

VMware Horizon 7.8 Enterprise Edition

Link 1 : VMware-Horizon-7.8.0-Enterprise-Edition.rar

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-7.8.0-Enterprise-Edition.rar

FILE Size : ۹۸۰ MB

 VMware Horizon Client 5

Link ۱ :VMware-Horizon-Client-5.rar

Link 2 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-5.rar

FILE Size : ۴۹۲ MB

Unified Access Gateway (UAG) fips 3.4

Link ۱ : euc-unified-access-gateway-fips-3.4.0.0-11037281_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : euc-unified-access-gateway-fips-3.4.0.0-11037281_OVF10.tar

FILE Size : ۱.۷۸ GB

 Unified Access Gateway (UAG) non-fips 3.4

Link ۱ :euc-unified-access-gateway-3.4.0.0-11037344_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : euc-unified-access-gateway-3.4.0.0-11037344_OVF10.tar

FILE Size : ۱.۸ GB

VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.zip

Link 1 : VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.zip

Link 2 (سرور ایران) :VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.zip

FILE Size : ۴۴۴.۹۵ MB

VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

Link 1 : VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

Link 2 (سرور ایران) : VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

FILE Size : ۱.۸۸ MB