vMware Horizon 7.11 Enterprise Edition

شرکت vMware برای پکیچ Horizon خود یک ویرایش جدید ارائه نموده است که من نیز آن را با شما به اشتراک می گذارم.

 

VMware Horizon 7.11 Enterprise Edition

Link 1 : VMware-Horizon-7.11-Enterprise-Edition.rar

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-7.11-Enterprise-Edition.rar

FILE Size : ۱.۱ GB

VMware Horizon Client 5.3

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-5.3.rar

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-Client-5.3.rar

FILE Size : ۶۸۴.۸ MB

Unified Access Gateway (UAG) fips 3.8

Link ۱ :euc-unified-access-gateway-3.8.0.0-15239073_OVF10.rar

Link 2 (سرور ایران) : euc-unified-access-gateway-3.8.0.0-15239073_OVF10.rar

FILE Size : ۲.۶۷ GB

Unified Access Gateway (UAG) non-fips 3.7

Link ۱ :euc-unified-access-gateway-fips-3.7.0.0-14567512_OVF10.rar

Link 2 (سرور ایران) : euc-unified-access-gateway-fips-3.7.0.0-14567512_OVF10.rar

FILE Size : ۲.۵۱ GB

VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.zip

Link 1 : VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.rar

Link 2 (سرور ایران) :VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.rar

FILE Size : ۴۲۲.۲ MB

VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

Link 1 : VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

Link 2 (سرور ایران) : VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

FILE Size : ۱.۸۸ MB

Password: www.vcloudtip.com

Service Pack for ProLiant (SPP) Version 2019.12.0

نسخه جدید نرم افزار بروز رسانی شرکت HP به تازگی منتشر شده است و بنده نیز آنرا با شما به اشتراک میگذارم.

لطفا به این نکته توجه فرمائید که بروز رسانی سرور HP شما برای نصب ESXi قویا توصیه می شود و بدین گونه بسیاری از درایورهای مورد نیاز نصب می گردد و همچنین بسیاری از Alarmهای Esxi دیگر به اشتباه نمایش داده نمی شوند.

 

 

 Production Version: 2019.12.0

Link۱ :P26228_001_spp-2019.12.0-SPP2019120.2019-1209.4.iso

Link ۲ (سرور ایران) :P26228_001_spp-2019.12.0-SPP2019120.2019-1209.4.iso

File Size : ۶.۹۱ GB

Post-Production Version: Gen8.1

Link۱ :P03093_001_spp-Gen8.1-SPPGen81.4.iso

Link ۲ (سرور ایران) :P03093_001_spp-Gen8.1-SPPGen81.4.iso

File Size : ۵.۴۴ GB

Post-Production Version: G7.1

Link۱ :P04243_001_spp-g7.1-SPPG71.3.iso

Link ۲ (سرور ایران) :P04243_001_spp-g7.1-SPPG71.3.iso

File Size : ۴.۸۱ GB