Full Patch for VMware vCenter Server Appliance

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را برای محصول vCenter  خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter -6.0.0

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.31000-14518061-patch-FP.iso

Link 2سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.31000-14518061-patch-FP.iso

File Size : ۱.۶۹ GB

vMware vCenter -6.5.0

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.32300-15808842-patch-FP.iso

Link 2سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.32300-15808842-patch-FP.iso

File Size : ۱.۵۹ GB

vMware vCenter -6.7.0

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.44000-16046470-patch-FP.iso

Link 2سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.44000-16046470-patch-FP.iso

File Size : ۱.۸۷ GB

VMware-VIMPatch-T-6.7.0-15132721

Link 1 : VMware-VIMPatch-T-6.7.0-15132721.iso

Link 2سرور ایران :VMware-VIMPatch-T-6.7.0-15132721.iso

File Size : ۳۸.۸ MB

Password : www.vcloudtip.com

VMware VCenter/VSphere Server 6.7 U3g

m

 

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

 فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

۱- آپدیت نسخه Windows

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و پس از اجرای Auto Run، بروی Upgrade کلیک نمایید.

۲- آپدیت نسخه Appliance

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

VMware vCenter Server Appliance

Link 1 :VMware-VCSA-all-6.7.0-16046470.iso

Link 2سرور ایران : VMware-VCSA-all-6.7.0-16046470.iso

File Size : ۴.۰۵ GB

VMware vCenter Server and modules for Windows

Link 1 : VMware-VIM-all-6.7.0-16046470.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VIM-all-6.7.0-16046470.iso

File Size :  ۲.۰۹ GB

VMware vCenter Server Appliance Update Bundle

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.44000-16046470-updaterepo.zip

Link 2 سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.44000-16046470-updaterepo.zip

File Size : ۲.۰۳ GB

VMware vSphere Hypervisor (ESXi ISO) image (Includes VMware Tools)

Link 1 : VMware-VMvisor-Installer-201912001-15160138.x86_64.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VMvisor-Installer-201912001-15160138.x86_64.iso

File Size : ۳۳۵ MB

VMware vSphere Hypervisor (ESXi) Offline Bundle

Link 1 : ESXi670-201912001.zip

Link 2 سرور ایران :ESXi670-201912001.zip

File Size :۴۵۱.۷ MB

Password : www.vcloudtip.com

VMware ESXI Update Patches April 2020

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در  آپریل ۲۰۲۰ برای محصول ESXi خود منتشر کرد.

جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Vmware Esxi Update Patches – April 2020

Vmware ESXi 6.0 Update patch

Link 1 : ESXi600-202002001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi600-202002001.zip

File Size :۴۲۲.۲ MB

Vmware ESXi 6.5 Update patch

Link 1 : ESXi650-201912001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi650-201912001.zip

File Size : ۳۲۰.۱ MB

Vmware ESXi 6.7 Update patch

Link 1 : ESXi670-202004001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi670-202004001.zip

File Size :۳۴۰.۷ MB

VMware vSphere 7.0

شرکت VMware نسخه جدید VMware vSphere 7.0 را در April 2020 ارائه کرده است.

 

VMware vSphere Server 7 Appliance                                                                                                                                                                                                 

Link 1 :VMware-VCSA-all-7.0.0-15952498.iso

Link 2سرور ایران : VMware-VCSA-all-7.0.0-15952498.iso

File Size : ۶.۴۲ GB

VMware vSphere Hypervisor (ESXi 7 ISO) image

Link 1 : VMware-VMvisor-Installer-7.0.0-15843807.x86_64.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VMvisor-Installer-7.0.0-15843807.x86_64.iso

File Size : ۳۵۰.۳ MB

VMware vSphere Hypervisor (ESXi 7) Offline Bundle

Link 1 : VMware-ESXi-7.0.0-15843807-depot.zip

Link 2 سرور ایران :VMware-ESXi-7.0.0-15843807-depot.zip

File Size : ۳۴۴.۴ MB

HPE Addon for ESXi 7.0

Link 1 : HPE_700.0.0.10.5.0.108_Apr2020_Addon_depot.zip

Link 2 سرور ایران :HPE_700.0.0.10.5.0.108_Apr2020_Addon_depot.zip

File Size :  ۴۰.۵ MB

vSphere Trust Authority PowerCLI

Link 1 : vSphere-Trust-Authority-PowerCLI.zip

Link 2 سرور ایران :vSphere-Trust-Authority-PowerCLI.zip

File Size :  ۸۴.۹ MB

VMware vCenter 7.0 Standard
۱۰۴HH-D4343-07879-MV08K-2D2H2
۴۱۰NA-DW28H-H74K1-ZK882-948L4
۴۰۶DK-FWHEH-075K8-XAC06-0JH08

VMware vSphere ESXi 7.0 Enterprise Plus
JJ2WR-25L9P-H71A8-6J20P-C0K3F
HN2X0-0DH5M-M78Q1-780HH-CN214
JH09A-2YL84-M7EC8-FL0K2-3N2J2

VMware vSphere 7 Enterprise Plus with Add-on for Kubernetes

J1608-4GJEQ-071L8-9VA0H-2MUK6
M10DH-8YL47-474L1-DV3U0-8H054
MM4MR-2G005-H7039-JVCAP-2RAL8

HP Custom Image for VMware ESXi 7.0

جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

HP Custom Image for VMware ESXi 7.0

HPE Custom Image for VMware ESXi 7 Install CD

Link 1 : VMware_ESXi_7.0.0_15843807_HPE_700.0.0.10.5.0.108_April2020.iso

Link 2 (سرور ایران) :VMware_ESXi_7.0.0_15843807_HPE_700.0.0.10.5.0.108_April2020.iso

File Size : ۳۸۹.۸ MB

HPE Custom Image for VMware ESXi 7 Offline Bundle

Link 1 :VMware_ESXi_7.0.0_15843807_HPE_700.0.0.10.5.0.108_April2020_depot.zip

Link 2 (سرور ایران) :VMware_ESXi_7.0.0_15843807_HPE_700.0.0.10.5.0.108_April2020_depot.zip

File Size : ۳۷۸.۱ MB

VMware vSphere Replication 8.3.0

VMware  یک Replication ساده و مقرون به صرفه را ارائه می کند. vSphere Replication اولین Replication صنعتی بر مبنای Hypervisor است که برای vSphere و Site Recovery Manager بنا شده است.  vSphere Replication میتواند از Storage های ناهمسان در سرتاسر سایت ها استفاده کند.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Link 1 : VMWare-vSphere_Replication-8.3.0-15934006.iso

Link 2 (سرور ایران) :VMWare-vSphere_Replication-8.3.0-15934006.iso

File size: ۱.۲۸ GB

Password: www.vcloudtip.com

vMware Horizon 7.12 Enterprise Edition

شرکت vMware برای پکیچ Horizon خود یک ویرایش جدید ارائه نموده است که من نیز آن را با شما به اشتراک می گذارم.

 

VMware Horizon 7.12 Enterprise Edition

Link 1 : VMware-Horizon-7.12-Enterprise-Edition.rar

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-7.12-Enterprise-Edition.rar

FILE Size : ۱۰۰۴.۹ MB

VMware Horizon Client 5.4

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-5.4.rar

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-Client-5.4.rar

FILE Size : ۶۷۴.۴ MB

Unified Access Gateway (UAG) fips 3.8

Link ۱ :euc-unified-access-gateway-fips-3.7.0.0-14567512_OVF10.ova

Link 2 (سرور ایران) : euc-unified-access-gateway-fips-3.7.0.0-14567512_OVF10.ova

FILE Size : ۲.۶۰ GB

Unified Access Gateway (UAG) non-fips 3.7

Link ۱ :euc-unified-access-gateway-3.8.0.0-15239073_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : euc-unified-access-gateway-3.8.0.0-15239073_OVF10.tar

FILE Size : ۲.۷۷ GB

VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.zip

Link 1 : VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.zip

Link 2 (سرور ایران) :VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.zip

FILE Size : ۴۴۴.۹ MB

VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

Link 1 : VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

Link 2 (سرور ایران) : VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

FILE Size : ۱.۸۸ MB

Password: www.vcloudtip.com

۸.۰.۱ VMware vRealize Operations Manager Appliance

 

مدیریت ظرفیت و توان مورد نیاز ماشین‌های مجازی را می‌توان با استفاده از نرم افزار Vmware vCenter CapacityIQ تسهیل نمود. این نرم افزار از اواسط سال ۲۰۱۲ در بسته vCenter Operations Managerعرضه می‌شد و پس از آن به vRealize Operations Manager تغییر نام داد. vRealize Operations Manager این امکان را فراهم می‌سازد تا منابع مورد نیاز و قابل دسترس در زمان مناسب به ماشین‌های مجازی، resource pool ها و دیتاسنترها اختصاص یابد. شما می‌توانید مشکلات احتمالی در آینده را پیش بینی کنید، نیاز به تغییر در منابع و همچنین استفاده از منابع آزاد را به طور پویا مدل سازی و در کنترل بگیرید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vRealize Operations Manager – Appliance installation

Link 1 : vRealize-Operations-Manager-Appliance-8.0.1.15331180_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Operations-Manager-Appliance-8.0.1.15331180_OVF10.tar

File size: ۲.۳۷ GB

vRealize Operations 8.0.0 – Upgrade Assessment Tool

Link 1 : APUAT-8.0.1.15282762.zip

Link 2 (سرور ایران) : APUAT-8.0.1.15282762.zip

File size: ۶.۰۷ MB

vRealize Operations Manager – Virtual Appliance upgrade

Link 1 : vRealize_Operations_Manager-VA-8.0.1.15331198.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize_Operations_Manager-VA-8.0.1.15331198.zip

File size: ۲.۱۷ GB

vRealize Application Remote Collector

Link 1 : Application-Remote-Collector-8.0.1.34343-15214071_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) :Application-Remote-Collector-8.0.1.34343-15214071_OVF10.tar

File size: ۱.۷۹ GB

VMware vRealize Application Remote Collector 8.0.0 (ISO)

Link 1 : Application-Remote-Collector-8.0.1.34343-15214071_Updates.iso

Link 2 (سرور ایران) : Application-Remote-Collector-8.0.1.34343-15214071_Updates.iso

File size: ۹۰۹.۲ MB

End Point Operations Linux Agent – No JRE (gz file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.tar.gz

File size: ۳۸.۲ MB

End Point Operations Linux Agent – No JRE (rpm file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noarch-linux-8.0.0-14827011.rpm

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noarch-linux-8.0.0-14827011.rpm

File size: ۳۸.۲ MB

End Point Operations Linux Agent – ۳۲ bit (rpm file)

Link 1 :vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-8.0.0-14827011.rpm

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-8.0.0-14827011.rpm

File size:  ۱۲۴.۸ MB

End Point Operations Linux Agent – ۳۲ bit (gz file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-8.0.0-14827011.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-8.0.0-14827011.tar.gz

File size: ۱۲۴.۷ MB

End Point Operations Linux Agent – ۶۴ bit (rpm file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-8.0.0-14827011.rpm

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-8.0.0-14827011.rpm

File size: ۱۲۱.۶ MB

End Point Operations Linux Agent – ۶۴ bit (gz file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-8.0.0-14827011.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-8.0.0-14827011.tar.gz

File size: ۱۲۱.۵ MB

End Point Operations Windows Agent – No JRE (zip file)

Link 1 :vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.zip

Link 2 (سرور ایران) :vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.zip

File size : ۳۸.۲ MB

End Point Operations Windows Agent – ۳۲ bit (zip file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-win32-8.0.0-14827011.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-win32-8.0.0-14827011.zip

File size: ۱۰۷.۵ MB

End Point Operations Windows Agent – ۳۲ bit (exe file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-win-8.0.0-14827011.exe

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-win-8.0.0-14827011.exe

File size: ۱۰۵.۴ MB

End Point Operations Windows Agent – ۶۴ bit (exe file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-8.0.0-14827011.exe

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-8.0.0-14827011.exe

File size: ۱۱۱.۶ MB

End Point Operations Windows Agent – ۶۴ bit (zip file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-8.0.0-14827011.zip

Link 2 (سرور ایران) :vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-8.0.0-14827011.zip

File size: ۱۱۳.۷ MB

End-Point Operations – Agent Upgrade

Link 1 : vRealize_Operations_EPOps_Agent_Upgrade-8.0.0.14827024.zip

Link 2 (سرور ایران) :vRealize_Operations_EPOps_Agent_Upgrade-8.0.0.14827024.zip

File size: ۴۹۶.۱ MB

VMware vRealize Operations Manager 8 License Key

Link 1 : VMware-vRealize-Operations-Manager-7_License-Key.rar

Link 2 (سرور ایران) : VMware-vRealize-Operations-Manager-7_License-Key.rar

Password: www.vcloudtip.com

vMware Horizon 7.11 Enterprise Edition

شرکت vMware برای پکیچ Horizon خود یک ویرایش جدید ارائه نموده است که من نیز آن را با شما به اشتراک می گذارم.

 

VMware Horizon 7.11 Enterprise Edition

Link 1 : VMware-Horizon-7.11-Enterprise-Edition.rar

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-7.11-Enterprise-Edition.rar

FILE Size : ۱.۱ GB

VMware Horizon Client 5.3

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-5.3.rar

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-Client-5.3.rar

FILE Size : ۶۸۴.۸ MB

Unified Access Gateway (UAG) fips 3.8

Link ۱ :euc-unified-access-gateway-3.8.0.0-15239073_OVF10.rar

Link 2 (سرور ایران) : euc-unified-access-gateway-3.8.0.0-15239073_OVF10.rar

FILE Size : ۲.۶۷ GB

Unified Access Gateway (UAG) non-fips 3.7

Link ۱ :euc-unified-access-gateway-fips-3.7.0.0-14567512_OVF10.rar

Link 2 (سرور ایران) : euc-unified-access-gateway-fips-3.7.0.0-14567512_OVF10.rar

FILE Size : ۲.۵۱ GB

VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.zip

Link 1 : VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.rar

Link 2 (سرور ایران) :VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.rar

FILE Size : ۴۲۲.۲ MB

VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

Link 1 : VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

Link 2 (سرور ایران) : VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

FILE Size : ۱.۸۸ MB

Password: www.vcloudtip.com

۸.۰.۰ VMware vRealize Operations Manager Appliance

 

مدیریت ظرفیت و توان مورد نیاز ماشین‌های مجازی را می‌توان با استفاده از نرم افزار Vmware vCenter CapacityIQ تسهیل نمود. این نرم افزار از اواسط سال ۲۰۱۲ در بسته vCenter Operations Managerعرضه می‌شد و پس از آن به vRealize Operations Manager تغییر نام داد. vRealize Operations Manager این امکان را فراهم می‌سازد تا منابع مورد نیاز و قابل دسترس در زمان مناسب به ماشین‌های مجازی، resource pool ها و دیتاسنترها اختصاص یابد. شما می‌توانید مشکلات احتمالی در آینده را پیش بینی کنید، نیاز به تغییر در منابع و همچنین استفاده از منابع آزاد را به طور پویا مدل سازی و در کنترل بگیرید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vRealize Operations Manager – Appliance installation

Link 1 : vRealize-Operations-Manager-Appliance-8.0.0.14857692_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Operations-Manager-Appliance-8.0.0.14857692_OVF10.tar

File size: ۲.۳۶ GB

vRealize Operations 8.0.0 – Upgrade Assessment Tool

Link 1 : APUAT-8.0.0.14876945.zip

Link 2 (سرور ایران) : APUAT-8.0.0.14876945.zip

File size: ۶.۰۷ MB

vRealize Operations Manager – Virtual Appliance upgrade

Link 1 : vRealize_Operations_Manager-VA-8.0.0.14857694.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize_Operations_Manager-VA-8.0.0.14857694.zip

File size: ۲.۱۶ GB

vRealize Application Remote Collector

Link 1 : Application-Remote-Collector-8.0.0.32508-14660115_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : Application-Remote-Collector-8.0.0.32508-14660115_OVF10.tar

File size: ۱.۷۴ GB

VMware vRealize Application Remote Collector 8.0.0 (ISO)

Link 1 : Application-Remote-Collector-8.0.0.32508-14660115_Updates.iso

Link 2 (سرور ایران) : Application-Remote-Collector-8.0.0.32508-14660115_Updates.iso

File size: ۸۹۹.۹۴ MB

End Point Operations Linux Agent – No JRE (gz file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.tar.gz

File size: ۳۸.۲۰ MB

End Point Operations Linux Agent – No JRE (rpm file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.zip

File size: ۳۸.۱۶ MB

End Point Operations Linux Agent – ۳۲ bit (rpm file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-8.0.0-14827011.rpm

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-8.0.0-14827011.rpm

File size:  ۱۲۴.۷۸ MB

End Point Operations Linux Agent – ۳۲ bit (gz file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-8.0.0-14827011.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-8.0.0-14827011.tar.gz

File size: ۱۲۴.۶۸ MB

End Point Operations Linux Agent – ۶۴ bit (rpm file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-8.0.0-14827011.rpm

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-8.0.0-14827011.rpm

File size: ۱۲۱.۶۰ MB

End Point Operations Linux Agent – ۶۴ bit (gz file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-8.0.0-14827011.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-8.0.0-14827011.tar.gz

File size: ۱۲۱.۴۸ MB

End Point Operations Windows Agent – No JRE (zip file)

Link 1 :vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.zip

Link 2 (سرور ایران) :vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.zip

File size : ۳۸.۲۲ MB

End Point Operations Windows Agent – ۳۲ bit (zip file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-win32-8.0.0-14827011.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-win32-8.0.0-14827011.zip

File size: ۱۰۷.۵۱ MB

End Point Operations Windows Agent – ۳۲ bit (exe file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-win-8.0.0-14827011.exe

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-win-8.0.0-14827011.exe

File size: ۱۰۵.۳۷ MB

End Point Operations Windows Agent – ۶۴ bit (exe file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-8.0.0-14827011.exe

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-8.0.0-14827011.exe

File size: ۱۱۱.۶۲ MB

End Point Operations Windows Agent – ۶۴ bit (zip file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-8.0.0-14827011.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-8.0.0-14827011.zip

File size: ۱۱۳.۷۵ MB

End-Point Operations – Agent Upgrade

Link 1 : vRealize_Operations_EPOps_Agent_Upgrade-8.0.0.14827024.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize_Operations_EPOps_Agent_Upgrade-8.0.0.14827024.zip

File size: ۴۹۶.۱۱ MB

VMware vRealize Operations Manager 8 License Key

Link 1 : VMware-vRealize-Operations-Manager-7_License-Key.rar

Link 2 (سرور ایران) : VMware-vRealize-Operations-Manager-7_License-Key.rar

Password: www.vcloudtip.com