vMware vRealize Log Insight 4.5.0-5654101

 

 

شرکت VMware برای فراهم کردن امکانات Logging ( تاریخچه نگاری ) در  vSphere نرم افزار vCenter Log Insight را تهیه نموده است. در این پست آخرین نسخه این نرم افزار را با شما به اشتراک می گذاریم.

 

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Link 1 :  VMware-vRealize-Log-Insight-4.5.0-5654101.ova

Link 2 :  VMware-vRealize-Log-Insight-4.5.0-5654101.ova

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-vRealize-Log-Insight-4.5.0-5654101.ova

File size: ۸۷۱.۷ MB

Keygen

Link 1 : Log Insight Key.rar

Link 2 : Log Insight Key.rar

Link 3 (سرور ایران) : Log Insight Key.rar

File size: ۱ KB

Password: www.vcloudtip.com

 

۶.۶.۱.۶۱۶۳۰۳۵ VMware vRealize Operations Manager Appliance

 

مدیریت ظرفیت و توان مورد نیاز ماشین‌های مجازی را می‌توان با استفاده از نرم افزار Vmware vCenter CapacityIQ تسهیل نمود. این نرم افزار از اواسط سال ۲۰۱۲ در بسته vCenter Operations Managerعرضه می‌شد و پس از آن به vRealize Operations Manager تغییر نام داد. vRealize Operations Manager این امکان را فراهم می‌سازد تا منابع مورد نیاز و قابل دسترس در زمان مناسب به ماشین‌های مجازی، resource pool ها و دیتاسنترها اختصاص یابد. شما می‌توانید مشکلات احتمالی در آینده را پیش بینی کنید، نیاز به تغییر در منابع و همچنین استفاده از منابع آزاد را به طور پویا مدل سازی و در کنترل بگیرید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Link 1 :  vRealize-Operations-Manager-Appliance-6.6.1.6163035_OVF10.ova

Link 2 :  vRealize-Operations-Manager-Appliance-6.6.1.6163035_OVF10.ova

Link 3 (سرور ایران) :  vRealize-Operations-Manager-Appliance-6.6.1.6163035_OVF10.ova

File size: ۱.۹۹ GB

Keygen

Link 1 : VMWARE.VSPHERE.V6.0-MAGNiTUDE.rar

Link 2 : VMWARE.VSPHERE.V6.0-MAGNiTUDE.rar

Link 3 (سرور ایران) : VMWARE.VSPHERE.V6.0-MAGNiTUDE.rar

File size : ۵۰ KB

Password: www.vcloudtip.com

 

VMware NSX Manager 6.3.4

آخرین ویرایش نرم افزار NSX یعنی ۶.۳.۴ از نسخه ۶ ارائه شده در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۱۷ را با شما به اشتراک میگذارم.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیار شما قرار میگیرد.

NSX 6.3.4

Link 1 :  VMware-NSX-Manager-6.3.4-6845891.ova

Link 2 :  VMware-NSX-Manager-6.3.4-6845891.ova

Link 3 سرور ایران :  VMware-NSX-Manager-6.3.4-6845891.ova

File size: ۲.۴۹ GB

NSX Upgrade Bundle 6.3.4

Link 1 :  VMware-NSX-Manager-upgrade-bundle-6.3.4-6845891.tar.gz

Link 2 :  VMware-NSX-Manager-upgrade-bundle-6.3.4-6845891.tar.gz

Link 3 سرور ایران :  VMware-NSX-Manager-upgrade-bundle-6.3.4-6845891.tar.gz

File size: ۲.۴ GB

Standalone Edge – Client

Link 1 :  nsx-l2vpn-client-ovf-6144198.tar.gz

Link 2 :  nsx-l2vpn-client-ovf-6144198.tar.gz

Link 3 سرور ایران : nsx-l2vpn-client-ovf-6144198.tar.gz

File size: ۱۴۱.۰ MB

Serial NSX 6.x

Link 1 : key.rar

Link 2 : key.rar

Link 3 سرور ایران : key.rar

File size: ۱ KB

Password: www.vcloudtip.com

vMware Horizon 7.3.1

شرکت vMware دیروز برای پکیچ Horizon خود یک ویرایش جدید ارائه نموده است که من نیز آنرا با شما به اشتراک می گذارم.

Connection Server

Link 1 :  VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.3.1-6760913.exe

Link 2 :  VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.3.1-6760913.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.3.1-6760913.exe

FILE Size :  ۲۲۳.۱ MB

Composer

Link ۱ :  VMware-viewcomposer-7.3.1-6744335.exe

Link 2 :  VMware-viewcomposer-7.3.1-6744335.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-viewcomposer-7.3.1-6744335.exe

FILE Size : ۳۱.۸ MB

Personamanagement 64 Bit

Link ۱ :  VMware-personamanagement-x86_64-7.3.1-6760913.exe

Link 2 :  VMware-personamanagement-x86_64-7.3.1-6760913.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-personamanagement-x86_64-7.3.1-6760913.exe

FILE Size : ۱۴.۰۵ MB

Personamanagement 32 Bit

Link ۱ :  VMware-personamanagement-7.3.1-6760913.exe

Link 2 :  VMware-personamanagement-7.3.1-6760913.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-personamanagement-7.3.1-6760913.exe

FILE Size : ۸.۵۶ MB

View Agent

The VMware Direct Connection Agent 32 Bit

Link ۱ :  VMware-viewagent-direct-connection-7.3.1-6760913.exe

Link 2 :  VMware-viewagent-direct-connection-7.3.1-6760913.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-viewagent-direct-connection-7.3.1-6760913.exe

FILE Size : ۸.۵ MB

The VMware Direct Connection Agent 64 Bit

Link ۱ :  VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.3.1-6760913.exe

Link 2 :  VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.3.1-6760913.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.3.1-6760913.exe

FILE Size : ۹.۶۳ MB

The VMware Horizon Linux Agent

Link ۱ : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.3.0-6604962.tar.gz

Link 2 : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.3.0-6604962.tar.gz

Link 3 (سرور ایران) : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.3.0-6604962.tar.gz

FILE Size : ۹۹.۵ MB

Horizon 6 View Agent (32-bit)

Link ۱ :  VMware-viewagent-7.3.1-6761322.exe

Link 2 :  VMware-viewagent-7.3.1-6761322.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-viewagent-7.3.1-6761322.exe

FILE Size : ۱۶۹.۵ MB

Horizon 6 View Agent (64-bit)

Link ۱ :  VMware-viewagent-x86_64-7.3.1-6761322.exe

Link 2 :  VMware-viewagent-x86_64-7.3.1-6761322.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-viewagent-x86_64-7.3.1-6761322.exe

FILE Size : ۲۱۴.۸ MB

View Client

Windows

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6605044.exe

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6605044.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6605044.exe

FILE Size : ۲۲۹.۵ MB

Linux 32 Bit

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x86.bundle

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x86.bundle

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x86.bundle

FILE Size : ۵۴.۹ MB

Linux 64 Bit

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x64.bundle

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x64.bundle

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x64.bundle

FILE Size : ۷۹.۰ MB

MAC OS

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6607320.dmg

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6607320.dmg

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6607320.dmg

FILE Size : ۳۶.۶ MB

Android ARM

Link 1 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.6.0-6603772.apk

Link 2 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.6.0-6603772.apk

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.6.0-6603772.apk

FILE Size : ۱۳.۸ MB

Android X86

Link 1 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.6.0-6603772.apk

Link 2 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.6.0-6603772.apk

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.6.0-6603772.apk

FILE Size : ۱۴.۲ MB

Horizon 7.3.1 View GPO Bundle

Link 1 :  VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.6.0_6605044.zip

Link 2 :  VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.6.0_6605044.zip

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.6.0_6605044.zip

FILE Size : ۳.۲ MB

HTML Access

Link 1 :  VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.6.0_6510409.zip

Link 2 :  VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.6.0_6510409.zip

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.6.0_6510409.zip

FILE Size : ۳.۵۹ MB

ThinAPP

Link 1 : VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.2-4828553.exe

Link 2 :  VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.2-4828553.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.2-4828553.exe

FILE Size : ۱۷.۳ MB

Keygen

Link ۱ : Key.txt

Link 2 : Key.txt

Link 3 (سرور ایران) : Key.txt

FILE Size : ۱ KB

Password: www.vcloudtip.com

vMware Horizon 7.3.0

VMware Horizon یکی از محصولات شرکت VMWare برای مجازی‌ سازی Desktop و Application ها برای کاربران می باشد.

اصل و اساس این نرم افزار در جهت ارائه خدمات مجازی سازی دسکتاپ (Desktop Virtualization) بنا نهاده شده است. به واسطه پیاده سازی این نرم افزار در سازمان عملاً وابستگی مجموعه به سخت افزار قطع می شود. به واسطه استفاده از نرم افزار VMware View شما دیگر دغدغه نگهداری سخت افزار را نداشته و هزینه های نگهداری آن به شدت کاهش خواهد یافت. همچنین به واسطه پیاده سازی VDI در سازمان می توانید به راحتی در هر زمانی به سیستم عامل های جدید مثل Windows 8 یا Windows 10 مهاجرت نمایید

هسته اصلی این سرویس در View Connection Server وجود دارد  و ارتباط آن با vCenter، تعریف کاربران و دسکتاپ ها و … همگی درون این سرویس صورت می گیرد.

این سرویس شامل بخش‌های دیگه‌ای هم هست :

( View Composer ( optional : در کنار vCenter و یا به صورت مجزا نصب می شود و برای مدیریت linked clones ها وAutomate Pool ها استفاده می شود.

( View Security Server ( optional : یک سرور Paired شده با سرور اصلی برای قرارگیری در DMZ.

View Agent : که بروی Virtual Desktop ها نصب می گردد.

View Client : برای اتصال کاربران به Virtual Desktop .

Connection Server

Link 1 : VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.3.0-6571861.exe

Link 2 : VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.3.0-6571861.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.3.0-6571861.exe

FILE Size :  ۲۲۳.۰۲ MB

Composer

Link ۱ : VMware-viewcomposer-7.3.0-6517251.exe

Link 2 : VMware-viewcomposer-7.3.0-6517251.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewcomposer-7.3.0-6517251.exe

FILE Size : ۳۱.۴۷ MB

Personamanagement 64 Bit

Link ۱ : VMware-personamanagement-x86_64-7.3.0-6571861.exe

Link 2 : VMware-personamanagement-x86_64-7.3.0-6571861.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-personamanagement-x86_64-7.3.0-6571861.exe

FILE Size : ۱۴.۰۴ MB

Personamanagement 32 Bit

Link ۱ : VMware-personamanagement-7.3.0-6571861.exe

Link 2 : VMware-personamanagement-7.3.0-6571861.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-personamanagement-7.3.0-6571861.exe

FILE Size : ۸.۵۵ MB

Unified Access Gateway (UAG) 3.0 non-fips

Link ۱ : euc-unified-access-gateway-fips-3.1.0.0-6645612_OVF10.ova

Link 2 : euc-unified-access-gateway-fips-3.1.0.0-6645612_OVF10.ova

Link 3 (سرور ایران) : euc-unified-access-gateway-fips-3.1.0.0-6645612_OVF10.ova

FILE Size : ۱.۶۵ GB

Unified Access Gateway (UAG) 3.0 fips

Link ۱ : euc-unified-access-gateway-3.1.0.0-6645767_OVF10.ova

Link 2 : euc-unified-access-gateway-3.1.0.0-6645767_OVF10.ova

Link 3 (سرور ایران) : euc-unified-access-gateway-3.1.0.0-6645767_OVF10.ova

FILE Size : ۱.۶۶ GB

View Agent

The VMware Direct Connection Agent 32 Bit

Link ۱ : VMware-viewagent-direct-connection-7.3.0-6571861.exe

Link 2 : VMware-viewagent-direct-connection-7.3.0-6571861.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewagent-direct-connection-7.3.0-6571861.exe

FILE Size : ۸.۴ MB

The VMware Direct Connection Agent 64 Bit

Link ۱ : VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.3.0-6571861.exe

Link 2 : VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.3.0-6571861.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.3.0-6571861.exe

FILE Size : ۹.۶۳ MB

The VMware Horizon Linux Agent

Link ۱ : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.3.0-6604962.tar.gz

Link 2 : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.3.0-6604962.tar.gz

Link 3 (سرور ایران) : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.3.0-6604962.tar.gz

FILE Size : ۹۹.۵ MB

Horizon 6 View Agent (32-bit)

Link ۱ : VMware-viewagent-7.3.0-6581087.exe

Link 2 : VMware-viewagent-7.3.0-6581087.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewagent-7.3.0-6581087.exe

FILE Size : ۱۶۹.۸ MB

Horizon 6 View Agent (64-bit)

Link ۱ : VMware-viewagent-x86_64-7.3.0-6581087.exe

Link 2 : VMware-viewagent-x86_64-7.3.0-6581087.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewagent-x86_64-7.3.0-6581087.exe

FILE Size : ۲۱۵.۰ MB

View Client

Windows

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6605044.exe

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6605044.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6605044.exe

FILE Size : ۲۲۹.۵ MB

Linux 32 Bit

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x86.bundle

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x86.bundle

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x86.bundle

FILE Size : ۵۴.۹ MB

Linux 64 Bit

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x64.bundle

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x64.bundle

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x64.bundle

FILE Size : ۷۹.۰ MB

MAC OS

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6607320.dmg

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6607320.dmg

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6607320.dmg

FILE Size : ۳۶.۶ MB

Android ARM

Link 1 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.6.0-6603772.apk

Link 2 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.6.0-6603772.apk

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.6.0-6603772.apk

FILE Size : ۱۳.۸ MB

Android X86

Link 1 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.6.0-6603772.apk

Link 2 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.6.0-6603772.apk

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.6.0-6603772.apk

FILE Size : ۱۴.۲ MB

Horizon 7.3.0 View GPO Bundle

Link 1 : VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.6.0-6605044.zip

Link 2 : VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.6.0-6605044.zip

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.6.0-6605044.zip

FILE Size : ۳.۲ MB

HTML Access

Link 1 : VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.6.0-6510409.zip

Link 2 : VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.6.0-6510409.zip

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.6.0-6510409.zip

FILE Size : ۳.۵۹ MB

Keygen

Link ۱ : Key.txt

Link 2 : Key.txt

Link 3 (سرور ایران) : Key.txt

FILE Size : ۱ KB

Password: www.vcloudtip.com

( VMware ESXi™ ۵.۵ Update 3f ( Build 6480324

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷ برای محصول ۵.۵ ESXi خود منتشر کرد. این بسته مشکلات اشاره شده در مستند را حل کرده است.

 

Product: VMware ESXi™ ۵.۵ Update 3f
Release date: ۱۴ SEP 2017
Patch: ESXi550-201709001
Build: 6480324

 جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Link 1 : ESXi550-201709001.zip

Link 2 : ESXi550-201709001.zip

Link 3 سرور ایران : ESXi550-201709001.zip

File Size : ۴۹۹.۴ MB

Keygen Link 1: KEYGEN.rar

Keygen Link 2: KEYGEN.rar

Keygen Link 3 سرور ایران : KEYGEN.rar

File Size : ۵۱ KB

Password : www.vcloudtip.com

vMware vCenter Server 5.5 Update 3f

 

آخرین ویرایش جهت بروزرسانی نرم افزار vCenter Server یعنی Update 3f از نسخه ۵.۵ ارائه شده در تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷ را با شما به اشتراک میگذارم.

مشکلات حل شده در این نسخه عبارتند از :

  • vCenter Single Sign-On
  • vCenter Inventory Service
  • vCenter Server
  • vSphere Web Client
  • (vRealize Orchestrator (formerly known as vCenter Orchestrator
  • vSphere Update Manager

که می توانید برای مطالعه بیشتر در این خصوص، به این صفحه مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیار شما قرار میگیرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

 

Link 1 : VMware-VIMPatch-5.5.0-6520252-20170901.iso

Link 2 : VMware-VIMPatch-5.5.0-6520252-20170901.iso

Link3 سرور ایران : VMware-VIMPatch-5.5.0-6520252-20170901.iso

File Size : ۷۸.۹ MB

Keygen Link 1 : Keygen.rar

Keygen Link 2 : Keygen.rar

Keygen Link 3 سرور ایران : Keygen.rar

File Size : ۱۰۳ KB

Password : www.vcloudtip.com

VMware NSX Manager 6.3.3

آخرین ویرایش نرم افزار NSX یعنی ۶.۳.۳ از نسخه ۶ ارائه شده در تاریخ ۱۰ آگوست ۲۰۱۷ را با شما به اشتراک میگذارم.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیار شما قرار میگیرد.

NSX 6.3.3

Link 1 : VMware-NSX-Manager-6.3.3-6276725.ova

Link 2 : VMware-NSX-Manager-6.3.3-6276725.ova

Link 3 سرور ایران : VMware-NSX-Manager-6.3.3-6276725.ova

File size: ۱.۳۱ GB

NSX Upgrade Bundle 6.3.3

Link 1 : VMware-NSX-Manager-upgrade-bundle-6.3.3-6276725.tar.gz

Link 2 : VMware-NSX-Manager-upgrade-bundle-6.3.3-6276725.tar.gz

Link 3 سرور ایران : VMware-NSX-Manager-upgrade-bundle-6.3.3-6276725.tar.gz

File size: ۱.۴ GB

Standalone Edge – Client

Link 1 : nsx-l2vpn-client-ovf-6144198.tar.gz

Link 2 : nsx-l2vpn-client-ovf-6144198.tar.gz

Link 3 سرور ایران : nsx-l2vpn-client-ovf-6144198.tar.gz

File size: ۱۴۱.۰ MB

Serial NSX 6.x

Link 1 : key.rar

Link 2 : key.rar

Link 3 سرور ایران : key.rar

File size: ۱ KB

Password: www.vcloudtip.com

۶.۴.۰.۴۶۳۵۸۷۴ VMware vRealize Operations Manager Appliance

 

مدیریت ظرفیت و توان مورد نیاز ماشین‌های مجازی را می‌توان با استفاده از نرم افزار Vmware vCenter CapacityIQ تسهیل نمود. این نرم افزار از اواسط سال ۲۰۱۲ در بسته vCenter Operations Managerعرضه می‌شد و پس از آن به vRealize Operations Manager تغییر نام داد. vRealize Operations Manager این امکان را فراهم می‌سازد تا منابع مورد نیاز و قابل دسترس در زمان مناسب به ماشین‌های مجازی، resource pool ها و دیتاسنترها اختصاص یابد. شما می‌توانید مشکلات احتمالی در آینده را پیش بینی کنید، نیاز به تغییر در منابع و همچنین استفاده از منابع آزاد را به طور پویا مدل سازی و در کنترل بگیرید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Link 1 : vRealize-Operations-Manager-Appliance-6.5.0.5097674_OVF10.ova

Link 2 : vRealize-Operations-Manager-Appliance-6.5.0.5097674_OVF10.ova

Link 3 (سرور ایران) : vRealize-Operations-Manager-Appliance-6.5.0.5097674_OVF10.ova

File size: ۱.۸۳ GB

Keygen

Link 1 : VMWARE.VSPHERE.V6.0-MAGNiTUDE.rar

Link 2 : VMWARE.VSPHERE.V6.0-MAGNiTUDE.rar

Link 3 (سرور ایران) : VMWARE.VSPHERE.V6.0-MAGNiTUDE.rar

File size : ۵۰ KB

Password: www.vcloudtip.com

 

vMware vRealize Log Insight 4.3.0-5084751

 

 

شرکت VMware برای فراهم کردن امکانات Logging ( تاریخچه نگاری ) در  vSphere نرم افزار vCenter Log Insight را تهیه نموده است. در این پست آخرین نسخه این نرم افزار را با شما به اشتراک می گذاریم.

 

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

vMware vRealize Log Insight 4.3.0-5084751

Link 1 : VMware-vRealize-Log-Insight-4.3.0-5084751.ova

Link 2 : VMware-vRealize-Log-Insight-4.3.0-5084751.ova

Link 3 (سرور ایران) : VMware-vRealize-Log-Insight-4.3.0-5084751.ova

File size: ۸۶۵.۳ MB

Keygen

Link 1 : Log Insight Key.rar

Link 2 : Log Insight Key.rar

Link 3 (سرور ایران) : Log Insight Key.rar

File size: ۱ KB

Password: www.vcloudtip.com