vMware Horizon 7.3.1

شرکت vMware دیروز برای پکیچ Horizon خود یک ویرایش جدید ارائه نموده است که من نیز آنرا با شما به اشتراک می گذارم.

Connection Server

Link 1 :  VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.3.1-6760913.exe

Link 2 :  VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.3.1-6760913.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.3.1-6760913.exe

FILE Size :  ۲۲۳.۱ MB

Composer

Link ۱ :  VMware-viewcomposer-7.3.1-6744335.exe

Link 2 :  VMware-viewcomposer-7.3.1-6744335.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-viewcomposer-7.3.1-6744335.exe

FILE Size : ۳۱.۸ MB

Personamanagement 64 Bit

Link ۱ :  VMware-personamanagement-x86_64-7.3.1-6760913.exe

Link 2 :  VMware-personamanagement-x86_64-7.3.1-6760913.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-personamanagement-x86_64-7.3.1-6760913.exe

FILE Size : ۱۴.۰۵ MB

Personamanagement 32 Bit

Link ۱ :  VMware-personamanagement-7.3.1-6760913.exe

Link 2 :  VMware-personamanagement-7.3.1-6760913.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-personamanagement-7.3.1-6760913.exe

FILE Size : ۸.۵۶ MB

View Agent

The VMware Direct Connection Agent 32 Bit

Link ۱ :  VMware-viewagent-direct-connection-7.3.1-6760913.exe

Link 2 :  VMware-viewagent-direct-connection-7.3.1-6760913.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-viewagent-direct-connection-7.3.1-6760913.exe

FILE Size : ۸.۵ MB

The VMware Direct Connection Agent 64 Bit

Link ۱ :  VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.3.1-6760913.exe

Link 2 :  VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.3.1-6760913.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.3.1-6760913.exe

FILE Size : ۹.۶۳ MB

The VMware Horizon Linux Agent

Link ۱ : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.3.0-6604962.tar.gz

Link 2 : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.3.0-6604962.tar.gz

Link 3 (سرور ایران) : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.3.0-6604962.tar.gz

FILE Size : ۹۹.۵ MB

Horizon 6 View Agent (32-bit)

Link ۱ :  VMware-viewagent-7.3.1-6761322.exe

Link 2 :  VMware-viewagent-7.3.1-6761322.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-viewagent-7.3.1-6761322.exe

FILE Size : ۱۶۹.۵ MB

Horizon 6 View Agent (64-bit)

Link ۱ :  VMware-viewagent-x86_64-7.3.1-6761322.exe

Link 2 :  VMware-viewagent-x86_64-7.3.1-6761322.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-viewagent-x86_64-7.3.1-6761322.exe

FILE Size : ۲۱۴.۸ MB

View Client

Windows

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6605044.exe

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6605044.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6605044.exe

FILE Size : ۲۲۹.۵ MB

Linux 32 Bit

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x86.bundle

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x86.bundle

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x86.bundle

FILE Size : ۵۴.۹ MB

Linux 64 Bit

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x64.bundle

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x64.bundle

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x64.bundle

FILE Size : ۷۹.۰ MB

MAC OS

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6607320.dmg

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6607320.dmg

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6607320.dmg

FILE Size : ۳۶.۶ MB

Android ARM

Link 1 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.6.0-6603772.apk

Link 2 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.6.0-6603772.apk

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.6.0-6603772.apk

FILE Size : ۱۳.۸ MB

Android X86

Link 1 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.6.0-6603772.apk

Link 2 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.6.0-6603772.apk

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.6.0-6603772.apk

FILE Size : ۱۴.۲ MB

Horizon 7.3.1 View GPO Bundle

Link 1 :  VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.6.0_6605044.zip

Link 2 :  VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.6.0_6605044.zip

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.6.0_6605044.zip

FILE Size : ۳.۲ MB

HTML Access

Link 1 :  VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.6.0_6510409.zip

Link 2 :  VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.6.0_6510409.zip

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.6.0_6510409.zip

FILE Size : ۳.۵۹ MB

ThinAPP

Link 1 : VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.2-4828553.exe

Link 2 :  VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.2-4828553.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.2-4828553.exe

FILE Size : ۱۷.۳ MB

Keygen

Link ۱ : Key.txt

Link 2 : Key.txt

Link 3 (سرور ایران) : Key.txt

FILE Size : ۱ KB

Password: www.vcloudtip.com

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *