vMware Horizon 7.5.0

شرکت vMware چند روز پیش برای پکیچ Horizon خود یک ویرایش جدید ارائه نموده است که من نیز آنرا با شما به اشتراک می گذارم.

Connection Server

Link 1 :  VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.5.0-8583568.exe

Link 2 (سرور ایران) : VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.5.0-8583568.exe

FILE Size :  ۲۳۳.۰ MB

Composer

Link ۱ :  VMware-viewcomposer-7.5.0-8463271.exe

Link 2 (سرور ایران) :  VMware-viewcomposer-7.5.0-8463271.exe

FILE Size : ۳۱.۸ MB

Personamanagement 64 Bit

Link ۱ :VMware-personamanagement-x86_64-7.5.0-8583568.exe

Link 2 (سرور ایران) :  VMware-personamanagement-x86_64-7.5.0-8583568.exe

FILE Size : ۱۴.۲ MB

Personamanagement 32 Bit

Link ۱ :  VMware-personamanagement-7.5.0-8583568.exe

Link 2 (سرور ایران) :  VMware-personamanagement-7.5.0-8583568.exe

FILE Size : ۸.۶۵ MB

View Agent

The VMware Direct Connection Agent 32 Bit

Link ۱ :  VMware-viewagent-direct-connection-7.5.0-8583568.exe

Link 2 (سرور ایران) :  VMware-viewagent-direct-connection-7.5.0-8583568.exe

FILE Size : ۸.۵ MB

The VMware Direct Connection Agent 64 Bit

Link ۱ : VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.5.0-8583568.exe

Link 2 (سرور ایران) :  VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.5.0-8583568.exe

FILE Size : ۹.۷۲ MB

The VMware Horizon Linux Agent

Link ۱ : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.5.0-8460279.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.5.0-8460279.tar.gz

FILE Size : ۹۵.۳ MB

Horizon 7 View Agent (32-bit)

Link ۱ : VMware-viewagent-7.5.0-8584427.exe

Link 2 (سرور ایران) :  VMware-viewagent-7.5.0-8584427.exe

FILE Size : ۱۷۵.۶ MB

Horizon 7 View Agent (64-bit)

Link ۱ : VMware-viewagent-x86_64-7.5.0-8584427.exe

Link 2 (سرور ایران) : VMware-viewagent-x86_64-7.5.0-8584427.exe

FILE Size : ۲۲۲.۶۵ MB

View Client

Windows

Link ۱ :  VMware-Horizon-Client-4.8.0-8547331.exe

Link 2 (سرور ایران) :  VMware-Horizon-Client-4.8.0-8547331.exe

FILE Size : ۲۳۳.۲ MB

Linux 32 Bit

Link ۱ :  VMware-Horizon-Client-4.8.0-8518891.x86.bundle

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-Horizon-Client-4.8.0-8518891.x86.bundle

FILE Size : ۸۴.۷ MB

Linux 64 Bit

Link ۱ :  VMware-Horizon-Client-4.8.0-8518891.x64.bundle

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-Horizon-Client-4.8.0-8518891.x64.bundle

FILE Size : ۵۵.۵ MB

MAC OS

Link ۱ :  VMware-Horizon-Client-4.8.0-8537035.dmg

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-Horizon-Client-4.8.0-8537035.dmg

FILE Size : ۴۳.۱ MB

Android ARM

Link 1 :  VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.8.0-8496167.apk

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.8.0-8496167.apk

FILE Size : ۱۶.۲ MB

Android X86

Link 1 :  VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.8.0-8496167.apk

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.8.0-8496167.apk

FILE Size : ۱۶.۹ MB

Horizon 7.4.0 View GPO Bundle

Link 1 :  VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.8.0-8519436.zip

Link 2 (سرور ایران) :  VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.8.0-8519436.zip

FILE Size : ۳.۲ MB

HTML Access

Link 1 :  VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.8.0-8436628.zip

Link 2 (سرور ایران) :  VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.8.0-8436628.zip

FILE Size : ۳.۹۱ MB

ThinAPP

Link 1 :VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.3-6945559.exe

Link 2 (سرور ایران) :  VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.3-6945559.exe

FILE Size : ۱۷.۴ MB

Keygen

Link ۱ : Key.txt

Link 2 (سرور ایران) : Key.txt

FILE Size : ۱ KB

Password: www.vcloudtip.com

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *